A felmondás és társai – a munkaviszony megszüntetése


Amint az a Manpower Magyarország nemrég közzétett Munkaerőpiaci Előrejelzéséből kiderült, 2023 utolsó negyedévében a megkérdezett munkáltatók 13%-a tervez további növekedést, létszámbővítést. Az egyes szektorokban nagy különbségek vannak és várhatóak. Például a pénzügyek és ingatlanok területén 28%-os létszámnövekedést várnak, míg az egészségügy és élettudományok területén 17%-os visszaesésre számítanak. Az, hogy ezek az elképzelések hogyan alakulnak még a jövő kérdése. Cikkünk témája ez alkalommal a felmondás, annak fajtái és szabályai, hogy mindenki tisztában lehessen vele, ha akár az év utolsó harmadában, akár később munkahely váltásra adná fejét.

Felmondás és társai - a munkaviszony megszüntetés

2023-ban a munkaviszony megszüntethető közös megegyezéssel, felmondással és azonnali hatályú felmondással. Nézzük meg most egyesével melyikről mit kell tudni pontosan:

Közös megegyezés

Legfontosabb ismérve, hogy a benne foglaltak a felek közös akaratán alapulnak, hiszen ettől közös a megegyezés. Nincs alaki vagy tartalmi elvárás, megkötés. Tulajdonképpen bármit bele lehet írni, de természetesen a munkavállaló jogos érdekeit nem sértheti.

Két oldalú jognyilatkozat, mind a két fél beleegyező akarata kell hozzá. Nincs indokolási kötelezettség, nincs felmondási idő, nem kötelező a végkielégítés. Ennek ellenére mindkettőről megállapodhatnak a felek. Megszüntethető a munkaviszony valamely későbbi, tetszőleges időpontban, de akár aznap is.

Közös megegyezéssel a jogviszony minden esetben megszüntethető, még akkor is, ha a munkavállaló egyébként felmondási tilalom alatt áll, vagy határozott időtartamú a szerződése.

Utólag nagyon nehéz megtámadni, azonban nem lehetetlen. Erőszak vagy fenyegetés hatására aláírt közös megegyezés érvénytelen.

Felmondás

Felmondással mind a két fél megszüntetheti a munkaviszonyt. A felmondás minden esetben egyoldalú jognyilatkozat, melyhez nem szükséges a másik fél beleegyező nyilatkozata. A közléssel hatályosul, tehát abban a pillanatban, ahogy a másik fél megismerte a tartalmát érvénybe is lép.

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt:

  • A várandósság,
  • A szülési szabadság,
  • Az apasági szabadság,
  • A szülői szabadság,
  • A gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság,
  • A tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés,
  • A nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt.

Fontos azonban, hogy várandósságra és „lombik programra” a nő csak akkor hivatkozhat, ha arról a munkáltatót idejében tájékoztatta. Amennyiben ezt a felmondás után közli a munkáltatóval, akkor lehetőség van a felmondás visszavonására még 15 napig. Ez azonban csak lehetőség és nem kötelezettség.

A munkáltató a felmondást köteles megindokolni, míg a munkavállaló nem. A munkáltatói felmondás indokának valósnak és okszerűnek kell lennie.

A nyugdíjas munkavállaló munkaviszonya bármikor megszüntethető, indokolás nélkül és végkielégítés sem jár részére.

Azonban a nyugdíjasnak még nem minősülő munkavállalónak a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző 5 éven belül csak igen indokolt esetben lehet felmondani. A munkaviszonya csak akkor szüntethető meg, ha a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, ami lehetetlenné teszi a munkaviszony fenntartását. Nem kizárt a munkavállaló képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő okból megszüntetni a munkaviszonyt, de ez csak akkor lehetséges, ha nincs a munkáltatónál másik olyan munkakör, ami megfelelő lenne, vagy az erre vonatkozó ajánlatot a munkavállaló elutasítja.

Az anya, vagy gyermekét egyedül nevelő apa munkaviszonyának megszüntetésére a gyermek 3 éves koráig is az imént felsorolt lehetőségek vannak.

Azonnali hatályú felmondás

Korábban rendkívüli felmondásként szerepelt a törvényben, sokan a mai napig így ismerik. Egyoldalú jognyilatkozat, mely a közléssel hatályosul és azonnali hatállyal szünteti meg a munkaviszonyt. Sem jövőbeni, sem múltbéli időpontban nem tudja a munkaviszonyt megszüntetni.

Azonnali hatályú felmondással élhet mindkét fél, alapvetően két esetben:

  • A próbaidő alatt, indokolási kötelezettség nélkül.
  • Amennyiben a másik fél a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi.

Azonnali hatályú felmondással 15 napon belül élhet mindkét fél az alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számítva.

Munkáltató által tett azonnali hatályú felmondás esetén nem jár végkielégítés, azonban ha a munkavállaló él vele, akkor jár neki és még a felmentési idejére járó bért is meg kell, hogy kapja.

Az Mt. lehetőséged ad a munkáltatónak indokolás nélküli azonnali hatályú felmondásra a határozott idejű szerződésnél is. Ebben az esetben a munkavállalónak jár 12 havi, vagy ha a határozott időből kevesebb van hátra a határozott időből hátra lévő időre járó távolléti díj.

Jogellenes munkaviszony megszüntetés

A jogellenesség tényének megállapítása bírósági feladat. Jogellenes a felmondás például abban az esetben, ha a munkáltatói felmondásból nem derül ki a felmondás indoka, vagy az indoklás nem megfelelő. Vita esetén a munkáltatónak kell bizonyítania a felmondás okszerűségét. Jogellenes továbbá akkor, ha a felmondás oka az egyenlő bánásmóddal ütközik, vagy felmondási tilalom alatt álló munkavállalóval közlik azt.

Vannak olyan esetek, amikor szívünk szerint kikiáltanánk a jogellenes felmondást, a bíróság azonban ezt nem teheti meg. Például a munkáltató átszervezésre hivatkozva mond fel, és mi úgy gondoljuk, hogy teljesen indokolatlan az átszervezés, hiszen kiválóan és hatékonyan végezzük munkánkat. A bíróság nem avatkozhat bele ilyen, vezetői szintű kérdésekbe. Nem vitathatja azt, hogy valóban szükséges-e az átszervezés. Valamint attól sem lesz jogellenes a felmondás, hogy az említett átszervezés alkalmából adott munkavállalót bocsátják el, nem pedig bármelyik másik munkavállalót.

Amennyiben a bíróság végül megállapítja a jogellenesség tényét, akkor annak természetesen következményei is vannak. Ha a munkáltató szüntette meg jogellenesen a munkaviszonyt, akkor kártérítést kell fizetnie, bizonyos esetekben a munkaviszony akár helyre is állítható. Ha a munkavállaló mond fel jogellenesen, akkor pedig a felmondási időre járó távolléti díját kell megfizetnie a munkáltató részére.

Hogyan adjunk be felmondást?

A felmondást, még ha nem is kötelező, ajánlott írásba foglalni. Rengeteg minta elérhető az interneten, melyet csak személyre kell szabni. Nagyon fontos, hogy dátum és aláírás mindig legyen a dokumentumon. Hogy egy esetleges munkaügyi vita esetén a későbbiekben is könnyen bizonyítható legyen az átadás-átvétel, érdemes az átvételt hitelt érdemlő módon dokumentálni. Például a felmondást két példányban elkészíteni, majd mindkét példányt aláíratni a munkáltatóval is, melyből az egyik a munkavállalónál marad. Postai úton feladott felmondás esetében tértivevényes kézbesítésnél maga a tértivevény kellő bizonyítékot jelent.

Felmondást nem célszerű első felindulásból, ingerült állapotban megírni és beadni. Nyugodt körülmények között, átgondolva sokkal célravezetőbb lehet minden megoldás, még akkor is, ha az a végén valóban a felmondás lesz.  

Előző cikkeinket is érdemes elolvasni további hasznos információkért: Szabadság számítás kismamáknakCsaládi kedvezményAdókedvezmények, Eltérő szabályok kisgyermeket nevelő szülők esetén


Comments are closed.